HPLC Method for Analysis of Pesticides: Thiamphenicol, Aniline, Simazine, Alachlor, Thiabendazole, Diazinon, Trifluralin